شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

درتاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ شرکت توسعه ساختمانی پارسیان آثار”، از شرکتهای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارسیان و در جهت ماموریتهای تعریف شده تحت شماره ۲۴۳۰۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ريال به مدت نامحدود به ثبت رسید و از ابتدای سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نمود. حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۰ نام شرکت به توسعه ساختمانی پارسیان (سهامی خاص) تغییرو باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۷ مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان شیخ بهائی شمالی، بالاتراز میدان شیخ بهائی ، پلاک ۷۹ (۴۹ قدیم) انتقال یافت.

سرمایه شرکت و تغییرات آن از بدو تاسیس تاکنون

شرکت با سرمایه ۱۰ میلیارد ريال (منقسم به ده میلیون سهم یکهزار ريالی با نام) فعالیت خود را آغاز نمود لکن به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ و هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیاردريال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد و سپس به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ و هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰میلیارد ريال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ريال منقسم به پانصد میلیون سهم یکهزار ريالی با نام که تماماً پرداخت شده (از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران) افزایش یافت.

حیطه فعالیت ( فعالیتهای اساسنامه ای)

– انجام امور ساختمانی و عمرانی و کلیه عملیات مشابه آن .
– خرید و فروش مصالح و لوازم و اموال منقول به منظور فوق و ایجاد واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت افزایش بهره دهی مالی و یا انجام بهره برداری اقتصادی و تجاری از آنها .
– انجام خدمات مشاوره ، طراحی ، برنامه ریزی ، مدیریت اجرا، پیمانکاری ، نظارت بر اجراو خرید و فروش.
– نگهداری واحدهای اداری ، تجاری و مسکونی و ارائه سرویسهای خدماتی ، تعمیراتی و مدیریت به متقاضیان .
– انجام هر گونه عملیات مجاز تجاری ، بازرگانی اعم از صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات و خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکتها و بانکها و موسسات تجاری و به طور کلی اجرای کلیه عملیات و معاملات مجاز مرتبط با موارد فوق .

 

تلفن شرکت توسعه ساختمانی پارسیان :  ۸۸۶۰۴۴۳۳,۳۴ ۰۲۱