مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مولد نیروی خرم اباد برگزار شد۵

صنایع فراساحلی کشور، بعنوان بخشی قابل توجه از فعالیتهای اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.

صنایع فراساحلی کشور، بعنوان بخشی قابل توجه از فعالیتهای اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.صنایع فراساحلی کشور، بعنوان بخشی قابل توجه از فعالیتهای اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.