جلسه شورای مدیران با موضوع بودجه عملیاتی شرکتهای مجموعه سرمایه گذاری پارسیان برگزار شد.

جلسه شورای مدیران با موضوع بودجه عملیاتی شرکتهای مجموعه سرمایه گذاری پارسیان برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیران شرکتهای مجموعه و جناب آقای نوروزی ( مدیر عامل محترم موسسه پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین) در دفتر مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر سمیعی نژاد برگزار گردید.