بازدید معاونت محترم وزیر صنعت معدن و تجارت “جناب آقای دکتر کرباسیان” و هیئت همراه از شرکت اپال پارسیان

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ بازدید معاونت محترم وزیر صنعت معدن و تجارت “جناب آقای دکتر کرباسیان” و هیئت همراه از شرکت اپال پارسیان انجام شد.

همچنین در این روز بازدید مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری پارسیان جناب آقای دکتر سمیعی نژاد و هیئت همراه از مجتمع و کارخانجات شرکت اپال پارسیان نیز انجام شد.