آگهی مزایده عمومی شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

شماره ۶۴۶ / com / 67

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان ( سهامی خاص ) در نظر دارد مقدار ۱۱۰۰۰۰ +/- ۱۰٪ تن گندله با عیار ۶۵٪ را از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط ذیل از طریق بندر شهید رجایی ( بندر عباس) با ترم فروش FOB صادر نماید:

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی معادل پنج میلیارد ریال به نفع مزایده کار می باشد ( چک شخص یا شرکت قابل قبول نمی باشد)

نحوه بازگشایی پاکات: پس از ارزیابی و بررسی مدارک پیشنهاد دهندگان ، پاکات ( الف: حاوی ضمانت نامه و ب حاوی پیشنهاد قیمت‌) بازگشایی شده و به پیشنهادهای بدون امضاء، فاقد ضمانت نامه و یا مشروط و مخدوش، عدم رعایت مفاد آگهی و ارسالی بعد از موعد مقرر در بند ۳ آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل دریافت پیشنهادات : زمان ارائه پیشنهادات ( حاوی پاکات الف و ب ) حداکثر تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۷/۱۲/۱۲ می باشد.

نشانی تحویل پیشنهادات : تهران، سعادت آباد – خیابان علامه طباطبائی شمالی – خیابان شهید جهانگیر انقطاع (‌بیستم غربی) پلاک ۴۳ طبقه اول جنوبی – دبیرخانه کمیسیون معاملات از ساعت ۸ الی ۱۶ می باشد.

تلفن هماهنگی : ۲۶۷۴۳۹۱۸ و ۲۶۷۴۳۹۲۳ – ۰۲۱

زمان بازگشایی پاکات : زمان بازگشایی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳ در کمیسیون معاملات شرکت و بدون حضور پیشنهاد دهندگان می باشد.
قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن قیمت جهانی سنگ آهن ۶۲ درصد + پریمیوم گندله ۶۵ درصد ارائه گردد.
ارائه قیمت بصورت NOR قابل قبول نمی باشد.
شرایط پرداخت حتما در ارائه پیشنهاد مد نظر قرار گیرد.

* درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی نماید.
* شرکت در قبول یا رد همه، یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
* در صورتی که برنده اعلام شده مزایده حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اعلام و ابلاغ برنده از پیشنهاد خود عدول و از انعقاد قرارداد خودداری نماید وجه تضمین به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.
* کلیه شرکت کنندگان در مزایده مجاز می باشند متن قرارداد را قبل از ارائه قیمت از مزایده گذار اخذ نمایند.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان