هیئت مدیره

دکتر سید حسام شمس عالم
رئیس هیئت مدیره
دکتر حمیدرضارفیعی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر میرعلی یاری
عضو هیئت مدیره
دکتر حسین فرزان اصل
عضو هیئت مدیره
دکتر محمدمسعودسمیعی نژاد
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره