ارکـــــــــــــــــــــان راهبردی

برنامه راهبردی چشم انداز1400

  • قرارگرفتن در بین 5 شرکت برتر سرمایه گذاری کشور در حوزه صنایع معدنی
  • افزایش منافع سهامداران شرکت از طریق خلق ارزش و سودآوری، سرمایه گذاری، ایجاد و توسعه کسب و کارهای مختلف در حوزه صنایع معدنی و زنجیره فولاد
  • تکریم همکاران، ذی نفعان و رعایت اخلاق حرفه ای
  • شفافیت، انضباط کاری و سخت کوشی
  • رعایت آداب و شئونات اسلامی
  • هوشمندی تجاری، چابکی و مدیریت هزینه ها